Vedtægter

Vedtægter

for

Helsingør og Gribskov Amatørarkæologiske Forening

§ 1 Navn og hjemsted m.v.

Foreningens navn er Helsingør og Gribskov Amatørarkæologiske Forening (HGAF).

Foreningen, som er stiftet d. 12. november 2001 har historisk tilknytning til de tidligere Holbo Herred Kulturhistoriske Centre.

Foreningen er fra 2014 underlagt Museum Nordsjælland og relaterer sig fagligt til arkæologen.

Foreningen har adresse ved kassereren v/HGAF.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at øge kendskabet til Danmarks fortid ved at støtte Museum Nordsjællands arkæologiske aktiviteter.

Formålet søges opnået gennem foredrag, ekskursioner, studier, udveksling af erfaringer, udgravninger og registrering i samarbejde med arkæologen.

Indsamlede genstande skal forevises arkæologen og på forlangende indgå i Museum Nordsjællands samlinger.

§ 3 Medlemmer

Som medlem kan optages enhver interesseret. Et medlem, der ønsker at udmelde sig af foreningen, må foretage udmeldelsen skriftligt til kassereren. Et udmeldt medlem har intet krav på foreningens aktiver.

Etiske regler udarbejdes af bestyrelsen i samarbejde med arkæologen.

§ 4 Årsmøde

Ordinært årsmøde afholdes hvert år i februar måned.

Indkaldelsen skal ske skriftligt til hvert medlem senest 14 dage før mødets afholdelse.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Dagsorden for årsmødet skal omfatte mindst:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Regnskab og budget

Indkomne forslag

Fastsættelse af kontingent

Valg af

I ulige år: 3 bestyrelsesmedlemmer

I lige år: 2 bestyrelsesmedlemmer

1 bestyrelsessuppleant for 1 år

1 revisor for 1 år

1 revisorsuppleant for 1 år.

Eventuelt

Alle medlemmer af HGAF har møde-, tale- og stemmeret.

Afstemninger sker ved håndsopretning.

Alle valg og beslutninger sker ved almindelig stemmeflerhed, dvs. at en vedtagelse sker ved at mere end halvdelen af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

Ved stemmelighed bortfalder et forslag.

Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes senest 1 måned efter at mindst 1/3 af medlemmerne til formanden har fremsendt skriftlig begrundet begæring herom.

§ 5 Bestyrelsen

Mellem årsmøderne varetager bestyrelsen HGAF´s interesser, inden for det vedtagne budgets rammer.

Bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, konstituerer sig selv med valg af mindst formand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen beslutter selv, hvor ofte den vil mødes.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang.

I bestyrelsen føres protokol over alle møder, herunder årsmødet.

Bestyrelsen sammenkaldes af formanden og skal sammenkaldes senest 14 dage efter at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer til formanden har fremsendt skriftlig og begrundet begæring herom.

Alle bestyrelsesmøderne ledes af formanden.

I bestyrelsen træffes alle beslutninger ved almindelig stemmeflertal.

HGAF tegnes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddele formanden og/eller kassereren fuldmagt til at disponere over HGAF´s midler.

Bestyrelsen forestår oprettelsen af undergrupper.

Repræsentanter fra undergrupper, der ikke i forvejen er repræsenteret i bestyrelsen, kan deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.

Bestyrelsen orienterer løbende til og fra arkæologen vedrørende programmer og arrangementer og til og fra Museum Nordsjælland vedrørende medlemsskab, økonomi, struktur og repræsentation. 

§ 6 Organisation

Undergrupper kan – jf. § 5 – oprettes af bestyrelsen på egen foranledning eller på basis af udtrykt interesse.

Undergrupper forudsættes nedsat til at arbejde med specielle arkæologiske emner, som f.eks. udgravninger, søgning med metaldetektor, marine-arkæologi, efterbearbejdning og registrering, formidling m.v.

Hver undergruppe udpeger en koordinator, der – sammen med arkæologen – leder undergruppens arbejde og rapporterer til og fra bestyrelsen.

§ 7 Regnskabsår og kontingent

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Det på et årsmøde vedtagne kontingent for det igangværende regnskabsår opkræves umiddelbart efter årsmødet til betaling inden udgangen af april samme år.

§ 8 Vedtægtsændringer

Ændringer i foreningens vedtægter behandles på et årsmøde og besluttes ved almindelig stemmeflertal jf. § 4.

§ 9 Opløsning

Foreningens opløsning behandles på et årsmøde og til vedtagelse af opløsningen kræves af mindst 1/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Ved foreningens opløsning overgår eventuelle aktiver til Museum Nordsjælland.

Del siden